Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Pola­mach

Cmen­tarz w Pola­mach położony jest na skraju sporego lasu roz­cią­ga­jącego się pomiędzy Smardzewem, Pieczewem i Besiekierami. Jest to niewielki obiekt; można go rozpoz­nać po niewysokim drew­ni­anym krzyżu opar­tym o jedno z drzew. Na cmen­tarzu nie zachowały się żadne nagrobki.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa