Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Rochowie

Początki cmen­tarza mogą się­gać lat 80-tych XVIII wieku (pier­wsi olę­drzy przy­byli tu w 1783 roku). Obiekt położony jest przy pol­nej drodze bieg­nącej z Rochowa do Rochówka, około 100 metrów przez mostem na rzece Rgilewce. Już z daleka widać go jako zarośniętą kępę drzew; będąc bliżej, zobaczymy otocza­jący go niski wał z pol­nych kamieni. Na tere­nie cmen­tarza zna­jdziemy poła­many krzyż cmen­tarny, oparty o jedno z drzew oraz kilka frag­men­tów płyt nagrob­nych i kami­en­nych obramowań otacza­ją­cych resztki mogił. Na jed­nym z poła­manych nagrobków zachowała się piękna niemiecka inskrypcja pisana z uży­ciem goty­ck­iego liter­nictwa.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Miejsce jest bardziej znane dzięki
zna­j­du­jącemu się obok cmen­tar­zowi
z okresu I wojny świa­towej…
»»
 
Warto zwró­cić uwagę na piękny
dębowy drze­wostan, wyróż­ni­a­jący
cmen­tarz wśród…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa