Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Sobótce

Pier­wsi olę­drzy przy­byli do Sobótki pod koniec XVIII wieku. W 1827 roku wieś miała już 19 domów i 178 mieszkańców. Pamiątką po ewan­ge­likach jest dzisiaj śred­niej wielkości cmen­tarz, położony w cen­trum wsi, w bliskim sąsiedztwie bitej drogi kieru­jącej w stronę Cich­mi­any. Obiekt z daleka jawi się jako skupisko drzew i krzewów. Zna­jdziemy na nim kilka­naś­cie nagrobków, w tym jedn duży grobowec rodzinny. W dobrym stanie zachowała się brama cmen­tarna, wraz z żelaznymi skrzy­dłami. Cieka­wostką jest, umiejs­cowiona na jed­nym z nagrobków, mar­murowa księga oraz kilka kamieni z wyp­isanymi nań niemieckimi imion­ami.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa