Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Szczepanowie

Cmen­tarz w Szczepanowie położony jest na skraju niewielkiego lasu, roz­cią­ga­jącego się na zachód od wsi Kolo­nia Umieńska. W jego bliskim sąsiedztwie zna­j­dują się ruiny ewan­gelick­iego zboru. Sam cmen­tarz rozpoz­nać można po otacza­ją­cym go, niskim ogrodze­niu z luźno związanych kamieni pol­nych (zachowanym na całym obwodzie) oraz charak­terysty­cznej roślin­ności. Poras­ta­jący go dziki bez znacząco utrud­nia zwiedzanie. Wsród krza­ków dostrzec można kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anej i dość ciekawej formie. Oprócz nagrobków otoc­zonych kami­enną ramą zna­jdziemy na nim pom­niki z piaskowca, żelazne krzyże oraz pozostałość po dużym grobowcu otoc­zonym żeli­wnym płotkiem. Cmen­tarz założony został praw­dopodob­nie na początku XIX wieku.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa