Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Uniejowie

Uniejowski cmen­tarz położony jest ponad dwa kilo­m­e­try na północ od miasta, w niewielkim lesie w okoli­cach wsi Brzeziny. Zachowało się na nim kilka frag­men­tów nagrobków, „opasek”, pos­tu­men­tów oraz jeden współczesny grób z lastyko. Na końcu głównej alei stoi drew­ni­any krzyż. Cmen­tarz, choć zde­wastowany, jest oczyszc­zony z krza­ków i drzew, dzięki czemu można się po nim swo­bod­nie poruszać. Tuż przy wejś­ciu ustaw­iono tablicę infor­ma­cyjną z krótką notką w trzech językach. Dro­gowskaz ułatwia­jący odnalezie­nie cmen­tarza postaw­iony jest również przy drodze bieg­nącej z Uniejowa do Dąbia.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa