Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Wygorzelach

Cmen­tarz ewan­gelicki w Wygorzelach położony jest wśród pól na północ od głównej drogi bieg­nącej przez wieś. Zachowało się na nim kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anych for­mach, w więk­szości rzadko spo­tykanych na wiejs­kich cmen­tarzykach. Najwięk­sze wraże­nie robi ogromny grobowiec rodziny Krüger, będący wysoką na kilka metrów betonową kon­strukcją zwieńc­zoną żelaznym krzyżem. Choć na prowadzą­cych do krypty drzwiach widać ślady for­sowa­nia, wnętrza grobowca nie są splądrowane. Oprócz niego, na nekropolii zna­jdziemy piaskow­cowe nagrobki o zróżni­cow­anym ksz­tał­cie (jeden z nich ma formę otwartej księgi), met­alowe krzyże, niskie obramowa­nia opasające ziemne mogiły i bogato zdo­bione żeli­wne płotki. Wciąż czytelne inskrypcje, w więk­szośc z lat między­wo­jen­nych, napisane są w języku niemieckim. Na kilku nagrobkach da się zauważyć owalne ślady po medalionach.

Cmen­tarz otoc­zony był niegdyś kami­en­nym murem. Do dziś przetr­wały więk­sze jego frag­menty, ceglane filary bramy sto­jące przy wejś­ciu oraz leżące obok met­alowe skrzy­dła. W głębi nekropolii zna­jdziemy także przewró­cony, drew­ni­any krzyż cmen­tarny.

Teren cmen­tarza jest bardzo zarośnięty krza­kami dzikiego bzu i samosiejkami drzew. Chcąc go dobrze obe­jrzeć, najlepiej wybrać się na niego wczesną wiosną.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa