Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Zawadce Nowej

Cmen­tarz w Zawadce Nowej zna­j­duje się na północ od wsi, w pobliżu drogi prowadzącej do Dąbrówki. Już z daleka wyróż­nia się jako zwarta kępa krzewów i drzew. Zachowało się nim kilka zde­wastowanych nagrobków, niek­tóre o intere­su­ją­cych for­mach, z czytel­nymi inskrypc­jami. Na cmen­tarzu znaleźć można również dwa trudne do ziden­ty­fikowa­nia destrukty, będące fila­rami dawnej bramy lub frag­mentem ogrodzenia. 

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa