Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Zawadce Starej

Cmen­tarz w Starej Zawadce jawi się naszym oczom jako zwarta kępa dzikiego bzu położona wśród pól uprawnych. Zna­j­duje się na tyłach gospo­darstw, za wąskim kory­tem bez­imi­en­nej rzeki. Zachował się na nim tylko jeden nagrobek, za to o dość wyso­kich walo­rach artysty­cznych. Położony jest w nieza­krza­c­zonej części cmen­tarza. Pozostała część dawnej nekropolii jest prak­ty­cznie niedostępna. Na jej obrzeżach zauważyć można pozostałości po ogrodze­niu z niewiel­kich kamieni pol­nych.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa