Koś­ciół ewangelicko-augsburski w Szczepanowie

Ruiny koś­cioła w Szczepanowie zna­j­dują się na skraju lasu, na zachód od zabu­dowań wsi Kolo­nia Umieńska. Jerzy Sza­ły­gin, w swo­jej pracy poświę­conej osad­nictwu olęder­skiemu, lokalizuje ów budynek w miejs­cowości Banachów. Na temat samego koś­cioła wiadomo niewiele. Praw­dopodob­nie pow­stał w lat­ach 20 XX wieku. Jest to niewielka, jed­non­a­wowa budowla z kamienia wapi­en­nego i czer­wonej cegły (zas­tosowanej na łączeni­ach ścian, obramowa­ni­ach otworów oki­en­nych i drzwiowych). Pier­wot­nie nad fron­tową ścianą budynku wznosił się krzyż. Nad głównym wejś­ciem zna­j­duje się betonowa tablica z cytatem z Pisma Świętego „Kommt, laßt uns anbeten” (Ps 95, 6). Bib­lia Tysią­cle­cia tłu­maczy ten wer­set jako „Wejdź­cie, uwiel­bi­a­jmy, pad­ni­jmy na twarze i zeg­ni­jmy kolana przed Panem, który nas stworzył”. Na ścianach bocznych zna­j­duje się rząd trzech otworów oki­en­nych, zakońc­zonych ostrołukowo. Z tyłu budynku zna­j­duje się odrębne wejś­cie do niewielkiej zakrys­tii. Ściany wewnątrz są otynkowane.

W lat­ach powo­jen­nych zbór wyko­rzysty­wany był przez koś­ciół katolicki, a później zna­j­dowała się w nim wiejska świ­etlica. Ostate­cznie budynek uległ pożarowi. Obec­nie zna­j­duje się w stanie ruiny; jest całkowicie pozbaw­iony dachu, okien i skrzy­deł drzwiowych. Nosi ślady celowej dewastacji. Zarówno wnętrze, jak i otacza­jącą go polanę poras­tają samosiejki drzew i krzewów.

 


Jerzy Sza­ły­gin, Strona inter­ne­towa: Kat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego w Polsce http://www.holland.org.pl/art.php?kat=obiekt&id=193

Relacje ustne (podz­iękowa­nia dla Prze­mysława Tom­czyka)

Tłu­maczenia cytatów z Pisma Świętego [za:] Bib­lia Tysią­cle­cia http://biblia.deon.pl/

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Koś­ciół w Rudzie sto­sunkowo
krótko służył ewan­ge­likom
z Brużycy i okolic…
»»
 
Wiadomo, że tute­jszy koś­ciół
wznie­siono w 1854 roku. Był to
praw­dopodob­nie…
»»
 
Strzelisty, neogo­ty­cki gmach
który możemy oglą­dać dzisiaj
przy ulicy 1-go Maja…
»»
 
Fasada ozdo­biona jest wysokim
portykiem wspar­tym na czterech
korync­kich kolum­nach…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa