Świą­ty­nia bap­tys­tów w Dąbiu

dabie baptyst

Dawny zbór bap­tys­tów w Dąbiu zna­j­duje się przy ulicy Łęczy­ck­iej 39. Obiekt składa się nie­jako z dwóch połąc­zonych ze sobą budynków, z których pier­wszy, ustaw­iony od ulicy, jest wznie­siony na planie kwadratu, zaś drugi – zna­j­du­jący się tuż za nim – jest niższy, węższy i lekko wydłużony. Naj­ciekawszy jest front świą­tyni. Jego charak­terysty­cznym ele­mentem jest zbu­dowany z surowej cegły portyk, wsparty na dwóch kolum­nach i zwieńc­zony trójkąt­nym fron­tonem. Otwór drzwiowy przysła­ni­ają dwuskrzy­dłowe, drew­ni­ane drzwi. Oprócz cegły, wyko­rzys­tanej we wspom­ni­anym portyku oraz fun­da­men­tach, pod­daszu, narożach i ościeżach, jako bud­ulec zas­tosowano biały kamień wapi­enny. Niski, czterospad­owy dach pokryty jest czer­woną dachówką. Intere­su­jącą pamiątką po bap­tys­tach są trzy cytaty z Pisma Świętego zna­j­du­jące się na ścianach wewnątrz świą­tyni. Napisane goty­cką czcionką, w języku niemieckim, głoszą: „Ohne Mich könnt ihr nichts tun J. 15,5″ (beze Mnie nic nie może­cie uczynić), „Laßt uns ausse­hen auf Jesus, den Anfänger und Vol­len­der des Glaubens Hebr. 12,2″ (Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze prze­wodzi i ją wydoskon­ala) oraz „Jesus Chris­tus gestern und heute und der­selbe auch in Ewigkeit Hebr. 13,8″ (Jezus Chrys­tus wczo­raj i dziś, ten sam także na wieki). W lat­ach sześćdziesią­tych część dawnego zboru przez­nac­zona została na cele mieszkalne, a część przek­sz­tał­cono na salę zebrań. Obec­nie budynek jest nieużytkowany; zna­j­duje się w rękach pry­wat­nych.

 


Strona inter­ne­towa Towarzystwa Przy­jaciół Miasta Dąbia: http://towarzystwoprzyjaciolmiastadabia.republika.pl/ (dostęp: 3 kwiet­nia 2015)

Andrzej Czesław Nowak, Koło, Kło­dawa, Uniejów, Dąbie, Przedecz oraz oko­lice – prze­wod­nik turysty­czny, Poz­nań 1987

Tłu­maczenia cytatów z Pisma Świętego [za:] Bib­lia Tysią­cle­cia http://biblia.deon.pl/

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa