Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Starym Adamowie

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

adamow-stary1.jpg


rok założenia

I poł XIX w.


rok założenia

I poł. XIX w.


Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Starym Adamowie zna­j­duje się przy piaszczys­tej drodze bieg­nącej równole­gle do drogi nr 72, łączącej Alek­san­drów Łódzki z Pod­dębi­cami. Nekropolię łatwo poz­nać po niewielkim, sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu, na jakim jest umiejs­cowiona, wyso­kich, starych drzewach porośnię­tych bluszczem i gęstych krza­kach dzikiego bzu. Właśnie ze względu na obfitą roślin­ność, jeszcze niedawno wejś­cie i poruszanie się na tere­nie cmen­tarza spraw­iało ogromne trud­ności, nie wspom­i­na­jąc o odna­jdy­wa­niu na nim jakichkol­wiek nagrobków. Sytu­acja zmieniła się po 2012 roku, kiedy to opuszc­zoną i zde­wastowaną nekropolią zain­tere­sował się łódzki student Maciej Kar­czem­ski i postanowił przy­wró­cić temu miejscu utra­cony sza­cunek. Reflek­sje i notatki z prac porząd­kowych można przeczy­tać na jego blogu.

Na cmen­tarzu przetr­wało kilka nagrobków i ich frag­men­tów, odłamki potłuc­zonych płyt, ramy opasające duże grobowce oraz jeden duży pom­nik sto­jący na rodzin­nym gro­bie. Szczególną uwagę zwracają dwa nagrobki w formie ścię­tych pni dębu oraz trudny do ziden­ty­fikowa­nia destrukt o półokrągłym ksz­tał­cie. Praw­dopodob­nie ta murowana kon­strukcja miała niegdyś formę grobowca znanego cho­ci­ażby z pob­liskiego cmen­tarza w Księst­wie lub grobu pas­tora Tuve z Alek­sandrowa Łódzkiego, jed­nak stopień zniszczenia nie pozwala tego jed­noz­nacznie stwierdzić. [2014]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Adamowie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Albertowie

Następny