Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Tkaczewskiej Górze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

tkaczewska-gora.jpg


czytaj też:


rok założenia

pocz. XIX w.


rok założenia

pocz. XIX w.


W Tkaczewskiej Górze zna­j­duje się jeden z najwięk­szych wiejs­kich cmen­tarzy ewan­gelic­kich w regionie łódzkim. Jego powierzch­nia zaj­muje obszar zbliżony do kwadratu o wymi­arach 80 × 80 metrów. Obiekt położony jest na znacznym wzniesie­niu, w lesie na połud­niowy wschód od wsi. Prowadzi do niego wąski dukt odchodzący prostopa­dle od głównej drogi bieg­nącej przez Tkaczewską Górę. Na cmen­tarzu zachowały się trzy (zbu­dowane z czer­wonej cegły) filary bramy i furki cmen­tarnej oraz kilka­dziesiąt zniszc­zonych nagrobków i ziem­nych mogił. Część piaskow­cowych płyt posi­ada, wciąż możliwe do odczy­ta­nia, inskrypcje napisane w języku niemieckim. Zde­cy­dowana więk­szość nagrobków prezen­tuje jed­nak formę kami­en­nej obramówki (niekiedy z ozdob­nym fryzem). Warto zwró­cić uwagę na piękny dębowy drze­wostan, wyróż­ni­a­jący nekropolię wśród sos­nowego lasu. Być może w przeszłości wzniesie­nie było pozbaw­ione drzew; wów­czas cmen­tarz mógł być widoczny z niemal każdego miejsca we wsi. [2015]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Teolinie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Truszczanku

Następny