18151832

Królestwo
Pol­skie

herb krolestwo polskie

Raj­mund Rem­bieliński

rrembielinskiRaj­mund Rem­bieliński na rycinie Antoniego Oleszczyńskiego (1862, Paryż). Źródło: Wikipedia

Artykuł w prze­bu­dowie

 


Emanuel Ros­t­worowski (red), Pol­ski Słownik Biograficzny, Tom XXXI, Kraków 1988

Bar­bara Konarska-Pabiniak, Raj­mund Rem­bieliński – wybitna postać epoki Księstwa Warsza­wskiego i Królestwa Pol­skiego: zasłużony dla ziemi płock­iej i gostynińskiej [w:] Notatki Płockie nr 234 , 2013

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa