Adolf Greilich

agreilichAdolf Greilich urodził się 29 grud­nia 1871 roku w Alek­sandrowie. W okre­sie między­wo­jen­nym był właś­ci­cielem najwięk­szego zakładu pońc­zoszniczego w mieś­cie. Wielkoś­cią pro­dukcji i liczbą zatrud­nionych pro­cown­ików mógł rów­nać się z nim tylko Rudolf Schultz, właś­ci­ciel fab­ryki o podob­nym pro­filu, a pry­wat­nie szwagier. Adolf Greilich zaczy­nał swoją kari­erę w fab­ryce Karola Poran­skiego, założy­ciela pier­wszego przed­siębiorstwa pońc­zoszniczego w Alek­sandrowie. W 1893 roku 22-letni Adolf ożenił się z córką swo­jego pra­co­dawcy, i dzięki uzyskanym w posagu środ­kom, jeszcze w tym samym roku założył własny zakład pro­duku­jący wyroby pońc­zosznicze. Jego firma AGA (od „Adolf Greilich Alexandrow”) mieszcząca się przy ulicy Łęczy­ck­iej, w prze­ciągu dwudzi­estu lat zwięk­szyła kilka­krot­nie swoją wielkość, pro­dukcję i zatrud­nie­nie.

W okre­sie pier­wszej wojny świa­towej, w lat­ach 191418, Adolf Greilich pełnił w Alek­sandrowie funkcję bur­mistrza. Był prze­dostat­nim Niem­cem sprawu­ją­cym ten urząd; w cza­sie II wojny świa­towej jako ostatni funkcję tę pełnił jego syn, Ernst. Adolf Greilich był znaczącą postacią w alek­sandrowskiej gminie ewan­gelick­iej, nie tylko pełnił istotne funkcje orga­ni­za­cyjne, ale również wspierał ją finan­sowo, np. pokry­wa­jąc częś­ciowo koszty remontu. Do końca życia był również komen­dan­tem straży pożarnej. Zmarł 15 listopada 1922 roku w Obornikach Śląs­kich.

 


Artur Schmidt, Jubi­laumss­chrift anlasslich der Jahrhun­dert­feier der ev-luth Kirche zu Alexandrow 18281928

Andrzej Benedykt Kuropatwa, Adolf Greilich i jego dom [w:] Alter­natywy 44, luty 2012

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa