Ernst Pos­selt

Ernst Pos­selt urodził się 3 sty­cz­nia 1838 roku w Hei­del­bergu, jako syn pro­fe­sora uni­w­er­syteck­iego, Wil­helma Hein­richa Pos­selta. Początkowo ksz­tał­cił się w szkole kupieck­iej w Bruk­seli; po zakończe­niu edukacji dzi­ałał w branży włóki­en­niczej. W lat­ach 50-tych XIX wieku przeniósł się do ang­iel­skiego Brad­ford, gdzie prowadził własne przed­siębiorstwo. W 1869 roku Ernst Pos­selt poślu­bił Joannę Marię Peters, z którą doczekał się pię­ciorga dzieci. W 1870 roku uzyskał oby­wa­telstwo bry­tyjskie.

W 1883 roku Pos­selt zamieszkał w Warsza­wie. Jeszcze w tym samym roku, wraz z trzema ang­iel­skimi prze­mysłow­cami – braćmi Edwar­dem, Alfre­dem i Johnem Briggs, przys­tąpił do budowy w pod­warsza­ws­kich Markach przędzalni wełny. Była to jedna z najwięk­szych i najnowocześniejszych tego typu fab­ryk w środkowo-wschodniej Europie. Dzięki ulokowa­niu przed­siębiorstwa na tere­nie Cesarstwa Rosyjskiego, prze­mysłowcy mogli sprzedawać tek­stylia na rynku rosyjskim unika­jąc opłat cel­nych. Fab­ryka zaczęła pra­cować w 1884 roku. Jed­nak jeszcze w tym samym roku Ernst Pos­selt wyco­fał się ze spółki i założył kilka innych przed­siębiorstw włóki­en­niczych, m.in. w Zgierzu i Rydze. Z Warszawy wyprowadził się w 1896 roku.

W 1899 roku jego zgier­ską fab­rykę przek­sz­tał­cono w Towarzystwo Akcyjne Zgier­skiej Man­u­fak­tury Baweł­ni­anej. W zarządzie spółki zasi­adał między innymi syn Pos­selta – również Ernst – pre­destynowany do roli dyrek­tora fab­ryki (po śmierci ojca zarządzał nią przez cały okres między­wo­jenny).

Ernst Pos­selt zmarł 21 lutego 1907 roku w Berlinie. Pochowany został na cmen­tarzu w Hei­del­bergu, obok innych członków rodziny.

 


Ernst Karl Lud­wig Pos­selt [w:] https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Posselt (dostęp: 23-05-2016)

Bogusław Kus­tosik (archiwa Muzeum Miasta Zgierza)

Adam Orek, Z Brad­ford pod Warszawę. Dzieje fab­ryki przędzal­niczej braci Brig­gsów w Markach, [w:] http://www.patriota.pl/index.php/dzieje-narodowe/gospodarka/447-marki (dostęp: 23-05-2016)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa