Got­fryd Wende

Gotfryd Wende, jeden z najbogatszych przedsiębiorców w KonstantynowiePortret Got­fryda Wen­dego.
Źródło: Cyfrowe Archi­wum Trady­cji Lokalnej (dostęp: 18 czer­wca 2015).

W lat­ach 60 XIX wieku Got­fryd Wende był najwięk­szym przed­siębiorcą w Kon­stan­tynowie. Jego rodz­ina należała do najbo­gat­szych osad­ników niemieck­iego pochodzenia, jacy osiedlili się w cen­tral­nej części Królestwa Pol­skiego. Na przełomie lat 5060, jako pier­wszy sprowadził do miasta maszynę parową o mocy 10 koni mechan­icznych. Z kolei w 1869 roku jako pier­wszy w Królest­wie uru­chomił mechan­iczny warsz­tat do pro­dukcji trykotu.

Got­fryd Wende był postacią znaczącą w Kon­stan­tynowie, nie tylko jako przed­siębiorca. W miejs­cowej parafii ewan­gelick­iej przez wiele lat pełnił funkcję prezesa rady parafi­al­nej, któej zresztą był współza­łoży­cielem. Wende miał dwie córki i dwóch synów, z których starszy, Juliusz, prze­jął po nim prowadze­nie fab­ryki. Był również kuzynem pabi­an­ick­iego fab­rykanta Beni­amina Kruschego i dzi­ad­kiem łodzkiego budown­iczego Johan­nesa Wende. Zmarł w wieku 93 lat.

 


Maria Nartonowicz-Kot (red),Kon­stan­tynów. Dzieje miasta Łódź 2006

Eduard Kaiser, Lodzer Zeitung – Jubi­laumss­chrift 18631913

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa