Hen­ryk Schlösser

hwschlosserHen­ryk Wil­helm Schlösser. Źródło zdję­cia:
Paweł Andrzej Górny, Prze­mysł starszy
od miasta
, Ozorków 2014

Uważa się, iż był najwybit­niejszym przed­staw­icielem ozorkows­kich Schlösserów. Jako prze­mysłowiec i dzi­ałacz gospo­dar­czy doro­bił się jed­nej z najwięk­szych for­tun w kraju. Znany był z dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Kiedy zmarł, kon­dukt żałobny szedł z pałacu przy ulicy Łęczy­ck­iej na cmen­tarz po dywanie z sukna.

Hen­ryk Wil­helm Schlösser urodził się 28 maja 1829 roku jako syn Friedricha Math­i­asa i Hen­ri­etty Wil­helminy. Wraz z młod­szym bratem, Karolem Ernestem, przy­go­towywany był do prze­ję­cia zakładów włóki­en­niczych ojca. Ksz­tał­cił się m.in. w Insty­tu­cie Block­mana w Dreźnie i Akademii Hand­lowej w Berlinie. Prak­tykę zawodową odby­wał w zakładach baweł­ni­anych w Anglii i Aus­trii. Edukację prz­er­wała nagła śmierć ojca w 1848 roku. Hen­ryk otrzy­mał w spadku dużą dzi­ałkę na podozorkowskim Strze­blewie oraz pieniądze na budowę nowej fab­ryki. W pra­cach pro­jek­towych wspierał go sprowad­zony z Aus­trii kuzyn, Karol Scheibler (wów­czas dyrek­tor tech­niczny starych zakładów schlösserows­kich). Wyposażona w najnowocześniejsze maszyny przędzal­nia ruszyła w 1854 roku. Jako jeden z nielicznych, Schlösser pro­dukował przędzę cienką i jako jedyny przędzę pońc­zoszniczą nr 50, za co nagradzany był na licznych wys­tawach (w Warsza­wie, Lon­dynie, Paryżu i Peters­burgu).

Warto wspom­nieć, że Schlösser współor­ga­ni­zował Bank Hand­lowy w Łodzi. Do 1881 roku pełnił w nim funkcję wiceprezesa, a następ­nie, do 1884 roku, prezesa. Posi­adał 344 akcje, stanow­iące 4,3% kap­i­tału akcyjnego Banku. Znany był również z pro­tek­cyjnego sto­sunku wzglę­dem swoich robot­ników. W 1857 roku zor­ga­ni­zował kasę chorych, wspierał również szpi­tal w Łęczycy, do którego trafi­ali mieszkańcy Ozorkowa. Zbu­dował i urządził trzyk­la­sową szkołę dla dzieci robot­ników. Przez 24 lata zasi­adał w radzie miejskiej.

Po śmierci Hen­ryka, dzi­ałal­ność filantropi­jną kon­tyn­uowała jego żona. Ufun­dowano wów­czas szkołę ele­men­tarną oraz dom star­ców. Będąc pod wpły­wem ozorkowskiego pas­tora Edwarda Lemona, Schlösser w lat­ach 80-tych sfi­nan­sował budowę wol­nos­to­jącej, murowanej dzwon­nicy oraz remont wnętrza zboru ewan­gelick­iego. Był członkiem Rady Parafi­al­nej. W tes­ta­men­cie przez­naczył 10 tysięcy rubli na utrzy­manie koś­cioła i cmen­tarza. We wnętrzu świą­tyni do dziś zna­j­duje się poświę­cona mu tablica z inskrypcją: Ofi­arnemu funda­torowi naszych koś­ciołów i szkół Hen­rykowi Schlösser we wdz­ięcznej pamięci poświę­cone – przez gminę.

W 1852 roku Hen­ryk poślu­bił Paulinę Matyldę Werner, córkę pro­to­plasty ozorkowskiej linii Wern­erów, Chris­tiana Wil­helma. Małżonkowie nie mieli dzieci. Hen­ryk Schlösser zmarł 16 października 1884 roku. Pochowany został w rodzin­nym grobowcu na ozorkowskim cmen­tarzu.

 


Zbig­niew Pus­tuła, Hen­ryk Wil­helm Schlösser [w:] Hen­ryk Markiewicz (red), Pol­ski Słownik Biograficzny, Tom XXXV, Warszawa-Kraków 1994

Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

ks. Mar­iusz Werner, ks. Marcin Undas, Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie [w:] www.ozorkow.luteranie.pl/dzieje-paraf (dostęp: 29 kwiet­nia 2015)

Zofia MakarewiczDzieje rodziny Schlösserów z Ozorkowa do 1914 roku [w:] Zgier­skie Zeszyty Region­alne, tom IV, Zgierz 2009

Krzys­zof Paweł Woź­niak, Schlösserowie byli pier­wsi [w:] Ziemia Łódzka, nr 6/2013 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa