Julian Krusche

Julian KruscheJulian Krusche na początku lat 20-tych (fot. Muzeum Miasta Zgierza) źródło: Robert Starzyński (red), Kruszówka…, Zgierz 2014

Julian Krusche urodził się w Pabi­an­i­cach 18 października 1865 roku w bogatej rodzinie prze­mysłow­ców. Jego rodzi­cami byli Karol Beni­amin jr Krusche i Paulina Bie­der­mann. Miał pię­ciu braci i jedną siostrę.

Po ukończe­niu studiów w Pradze i Wied­niu, Julian wró­cił na ziemie pol­skie i uru­chomił w Zgierzu przed­siębiorstwo baweł­ni­ane. Jego wspól­nikiem był Stanisław Lorentz. W 1899 roku, po przek­sz­tałce­niu firmy w spółkę akcyjną, Krusche wraz z Lorentzem i Hen­rykiem Zachertem zasi­adł w jej zarządzie.

W październiku 1896 roku poślu­bił Mał­gorzatę Borst (córkę właś­ci­ciela najwięk­szego ówczes­nego przed­siębiorstwa suki­en­nego w Zgierzu). W tym samym roku nabył również nieru­chomość położoną u zbiegu ulic Długiej i Błot­nej (dziś Popiełuszki). Zna­j­du­jąca się tam kamienica – przez blisko 30 lat zamieszkała przez małżeństwo Krusche’ów – dziś już nie ist­nieje.

Kruschowie prowadzili dostat­nie życie; odby­wali liczne podróże po Europie. Utrzymy­wali bliskie sto­sunki z bisku­pem koś­cioła ewangelicko-augsburskiego Juliuszem Bursche (żoną biskupa była sios­tra Juliana – Amalia Helena Krusche). Małżeństwo Krusche’ów doczekało się trzech synów – Ste­fana, Jana i Witolda. Cieka­wostką jest, że Julian jako jeden z pier­wszych zgierzan posi­adał samochód osobowy.

Julian Krusche zmarł 9 maja 1926 roku. Pochowany został na zgier­skim cmen­tarzu ewan­gelickim.

 


Robert Starzyński (red), Kruszówka wnętrza mieszcza­ńskie z przełomu XIXXX wieku,
Zgierz 2014

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa