Walenty Cho­brzyński

wchobrzynskiRaw­icz – herb Walen­tego Cho­brzyńskiego.
Źródło: Kasper Niesiecki, Herbarz Pol­ski,
tom VIII
, Lipsk 1841

Walenty Cho­brzyński (lub Kobrzyński) herbu Raw­icz urodził się w lat­ach 30 XVIII wieku. W lat­ach 17581777 pełnił śred­niej rangi urząd pod­stolego brzez­ińskiego, a od 1778 – pod­stolego inowłodzkiego. W cza­sie kon­fed­er­acji barskiej w 1769 roku był jed­nym z kon­syliarzy – członków rady gen­er­al­nej oraz doradcą marsza­łka kon­fed­er­acji.

Cho­brzyński był dziedz­icznym właś­ci­cielem dóbr Brużyca Wielka, oraz pustkowi Ruda, Bugaj i Wierzbno. W 1782 roku nadał kilka dzi­ałek w dziedz­iczne użytkowanie trzem przy­byszom z kra­jów niemiec­kich – Got­tfriedowi Arnoldowi, Baltze­rowi Arnoldowi i Andrea­sowi Schul­zowi. Wydarze­nie to zapoc­zątkowało pro­ces kol­o­niza­cji Brużycy. Zadaniem osad­ników był całkow­ity kar­czunek nadanych ziem oraz postaw­ie­nie budynków i ogrodzenia. Mieli na to 9 lat – tyle wynosił okres wol­nizny, w cza­sie których zwol­nieni byli z opłat i danin. Jed­nak zanim okres ten dobiegł końca, Cho­brzyński pozbył się dóbr bruży­c­kich. W 1789 roku ich nowym właś­ci­cielem został Rafał Bratoszewski, kon­tynu­u­jący dzieło swo­jego poprzed­nika i wspier­a­jący pro­ces osied­la­nia się „olę­drów” na swoich włoś­ci­ach. Walenty Cho­brzyński zmarł w roku 1798.

 


Edward Opal­iński, Hanka Żerek-Kleszcz, Urzęd­nicy wojew­ództw łęczy­ck­iego i sier­adzkiego XVIXVIII wieku, Kórnik 1993

Władysław Konopczyński, Kon­fed­er­acja barska, tom I, Warszawa 1991

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemiecka społeczność Alek­sandrowa do 1918 r. [w:] Alek­san­drów wczo­raj i dziś. Rocznik XXV, Alek­san­drów Łódzki 2007

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Zanim Bratoszewski zasłynął
jako założy­ciel osady fab­rycznej
Alek­san­drów, spra­wował… »»
 
Już jako młody człowiek, Okołow­icz
był pos­esorem wsi Szy­manów
w powiecie szad­kowskim… »»
 
Pod koniec XVIII wieku, otrzy­mał
po ojcu kilka wsi, wchodzą­cych
w skład dóbr Strze­blew… »»
 
Zakrzewski na rozwój suki­en­nictwa
w Pod­dębi­cach zaciągnął poży­czki,
których wartość wyniosła… »»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa