Władysław Boet­ticher

władysław boetticherWładysław Boet­ticher. Zdję­cie pochodzi z pub­likacji: Lucyna Sztompka (red), Gmina Ozorków – his­to­ria i współczes­ność, Ozorków 2014

Władysław Boet­ticher urodził się w 1844 roku w Nieborowie, jako syn Łukasza Boet­tichera i Wandy z Ross­manów. Jego ojciec był admin­is­tra­torem dóbr nieborows­kich. Mając osiem­naś­cie lat, Władysław wstąpił do Szkoły Głównej w Warsza­wie, jed­nak jego naukę, po zaled­wie trzech miesią­cach, prz­er­wał wybuch pow­sta­nia sty­czniowego. Jako kawalerzysta w par­tii Oborskiego i Younga, wziął udział w ośmiu bitwach i poty­czkach. Z tej przy­czyny, po klęsce pow­sta­nia, nie mógł już wró­cić do Szkoły Głównej. Na stu­dia wyjechał do Halle w Sak­sonii, gdzie ksz­tał­cił się w Insty­tu­cie Rol­niczym.

Około 1871 roku Władysław Boet­ticher ożenił się z Józefiną, córką Józefa Wern­era, zarządcy cukrowni w Leśmierzu. Wkrótce prze­jął w admin­is­trację majątek teś­cia, a po jego śmierci w 1881 roku, powołany został na stanowisko admin­is­tra­tora cukrowni. Kiedy utwor­zono Towarzystwo Prze­mysłowe Leśmierz, wszedł w skład zarządu spółki. Okres jego rządów (trwa­jący aż do 1924 roku) należy do najlep­szych w dzie­jach cukrowni. Boet­ticher roz­toczył szczególną opiekę nad mieszkań­cami Leśmierza. Dzięki niemu pow­stał nowoczesny gmach szkolny z ochronką, niewielki szpi­tal, przy­tułek położniczy, pokaźna kaplica, dom ludowy i spółdziel­nia spoży­w­ców. Pow­stały nowe domy, wybrukowano ulice, założono nowe chod­niki, przeprowad­zono kanal­iza­cję, zain­stalowano hydranty pożar­nicze i oświ­etle­nie elek­tryczne. Boet­ticher admin­istrował również Strażą Ogniową, w której utworzył orkiestrę fab­ryczną i zakupił sprzęt muzy­czny. Leśmierz, choć pozostał for­mal­nie wsią, nabrał charak­teru miejskiej osady fab­rycznej.

Władysław Boet­ticher zmarł w Leśmierzu 9 października 1930 roku.

 


Janusz Socha, Słownik biograficzny dzi­ałaczy Cen­tral­nego Towarzystwa Rol­niczego (19071929), Łódź 2003

Lucyna Sztompka (red), zespół red. Alicja Łosińska i in., Gmina Ozorków – his­to­ria i współczes­ność, Ozorków 2014

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa