Dom parafi­alny w Łęczycy

Budynek domu parafi­al­nego w Łęczycy wznie­siony został w 1913 roku, z czer­wonej, nieo­tynkowanej cegły. W jego murach, do 1929 roku, funkcjonowała również szkoła. W lat­ach powo­jen­nych budynek został zaadap­towany na cele mieszkalne, co uchroniło go od niszczenia. Obiekt, choć w nien­ajlep­szym stanie, ist­nieje do dziś; możemy go zobaczyć na rogu ulic Ozorkowskiej i Dwor­cowej. Po jego prawej stronie roz­ciąga się pusty, zanied­bany plac, zaj­mowany przez niewielki koś­ciółek jeszcze do końca lat 80 XX wieku.

 


Mirosław Pis­arkiewicz, Koś­ciół ewangelicko-augsburski [w:] Posłaniec Bernardyński, nr 10/2001

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Dawna pas­torówka zbu­dowana
jest w klasy­cysty­cznym stylu,
zwraca uwagę jej…
»»
 
Jest to murowany budynek
wyglą­dem naw­iązu­jący do
architek­tury domów…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa