Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Mikoła­jewie

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Mikoła­jewie położony jest na skraju wsi, na niewielkim, sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu. Więk­sza część jego obszaru porośnięta jest dzikim bzem. Na skraju cmen­tarza, obok wiekowego, rozłożys­tego dębu można zobaczyć jeszcze kilka destruk­tów (wysoki pos­tu­ment i zła­many krzyż). Więcej pozostałości po nagrobkach zna­j­duje się najpewniej pod krza­kami dzikiego bzu i pod grubą warstwą liści i ziemi.

 

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Trudno określić pier­wotne rozmi­ary
tej małej nekropolii, jed­nak była
ona z pewnoś­cią…
»»
 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa