Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Romar­towie

Cmen­tarz położony jest tuż przy drodze łączącej Romartów z War­gawą i Gajewem, w niedalekim sąsiedztwie linii kole­jowej. Obiekt można łatwo rozpoz­nać po kilku sos­nach ros­ną­cych na jego tere­nie. Na cmen­tarzu zachowało się kilka frag­men­tów nagrobków, w tym wysoka, przewró­cona stella zbu­dowana z cegieł i otynkowana, z ręcznie wyp­isanymi inskrypc­jami. W jej bliskim sąsiedztwie zna­jdziemy również zniszc­zony żelazny krzyż sto­jący niegdyś na jed­nym z nagrobków.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa