Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Zim­nych

Cmen­tarz we wsi Zimne zna­j­duje się tuż przy głównej drodze wiodącej przez wieś, w ciem­nym, wilgo­t­nym zaga­jniku. Porusza­jąc się po dość rozległym zadrzewionym tere­nie, zna­jdziemy nawet kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów. Szczególną uwagę zwracają dwa wysokie drew­ni­ane krzyże sto­jące obok siebie. O ile jeden z nich jest typowym krzyżem cmen­tarnym ustaw­ianym zazwyczaj w cen­tral­nej części cmen­tarza, zas­tanaw­ia­jąca jest obec­ność drugiego, sto­jącego tuż obok. Na prze­ci­wległym krańcu nekropolii można zobaczyć również wysoki, betonowy destrukt, również dość trudny do ziden­ty­fikowa­nia. Praw­dopob­nie jest to filar bramy lub furtki cmen­tarnej, choć nie wskazuje na to jego odległe położe­nie od drogi. Nieliczne inskrypcje na nagrobkach napisane są w języku niemieckim.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Uwagę zwraca duży rodzinny
grobowiec, o formie niespo­tykanej
na innych tego typu…
»»
 
Na cmen­tarzu zna­jdziemy dziś
kilka­dziesiąt mogił ziem­nych,
przy­s­tro­jonych kwiatami…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa