Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Pod­dębi­cach

Pod­dębicki cmen­tarz zna­j­duje się przy pol­nej drodze odchodzącej na połud­nie od ulicy Łódzkiej, dość daleko od cen­trum miasta. Najłatwiej można zlokali­zować go po zna­j­du­jącej tuż obok strażack­iej wieży do ćwiczeń. Sama nekropo­lia jest bardzo zarośnięta, z daleka prezen­tuje się jako wysoka kępa krza­ków z góru­ją­cym nad nimi drew­ni­anym krzyżem. Na tere­nie cmen­tarza można zobaczyć jeszcze kilka nagrobków z las­tryko, jed­nak nie sposób doczy­tać się nich jakichś inskrypcji mówią­cych o cza­sie w którym zostały wznie­sione. Być może w trudno dostęp­nych, zakrza­c­zonych miejs­cach dałoby się jeszcze znaleźć jakieś starsze, sty­lowe nagrobki.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Cmen­tarz wyty­c­zono w 1821 roku
i do dziś jest czynny. W XIX wieku
zaj­mował znacznie…
»»
 
Dawniej cmen­tarz był wspólny
dla wszys­t­kich chrześ­ci­jan, oprócz
kato­lików również dla…
»»
 
Po raz pier­wszy zaz­nac­zono go
na planie fol­warku Borki z 1801 roku
w rejonie dzisiejszych…
»»
 
Na cmen­tarzu znaleźć można
kilka­dziesiąt nagrobków, głównie
z końca XIX wieku i …
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa