Dom parafi­alny w Pod­dębi­cach

dom-par-poddebice

Siedz­iba obec­nej pod­dębick­iej parafii ewangelicko-augsburskiej mieści się w zniszc­zonym domu przy ulicy Marii Konop­nick­iej, w bliskim sąsiedztwie koś­cioła i dzwon­nicy. Budynek częś­ciowo jest zamieszkany.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa