Fab­ryka maszyn rol­niczych w Pod­dębi­cach

W drugiej połowie XIX wieku zaczęły pow­stawać w Pod­dębi­cach nieliczne fab­ryczki o zróżni­cow­anym pro­filu. Do najbardziej znanych należała fab­ryka maszyn rol­niczych Wil­helma Mencka, założona w 1863 roku, a w 1886 – fab­ryka A. Dreberta. Nie wiadomo czy Drebert reprezen­tował pod swoim nazwiskiem przed­siębiorstwo Mencka, czy też stanowił dla niego konkurencję, i przy­czynił się do upadku jego firmy. W skład jego zakładu wchodz­iła sto­lar­nia, odlew­nia, kuź­nia, rowkar­nia i ślusar­nia. Firma zaj­mowała się nie tylko pro­dukcją, ale i naprawą maszyn rol­niczych. W okre­sie między­wo­jen­nym przed­siębiorstwo zostało przek­sz­tał­cone w spółkę, której udzi­ałow­cami byli członkowie rodzin Drebertów i Fuldów.

Po wojnie budynki dawnej hali pro­duk­cyjnej, mag­a­zynu i kuźni uległy prze­bu­dowie i mod­ern­iza­cji. Zakład mieś­cił się przy ulicy Łódzkiej. Dziś nie ma po nim żad­nego śladu.

 


Bohdan Bara­nowski, Kat­a­log zabytków budown­ictwa prze­mysłowego w Polsce. Tom 4 Wojew­ództwo łódzkie, Zeszyt 6: Powiaty Łęczyca i Pod­dębice, 1972

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Fab­ryka braci Schlösserów
była pier­wszym dużym zakła­dem
włóki­en­niczym w okręgu…
»»
 
W 1825 roku Zachert otrzy­mał
od władz rzą­dowych pięć placów
przy ulicy Zakręt i…
»»
 
Na przełomie XIX i XX wieku
była to najwięk­sza fab­ryka
włóki­en­nicza w Zgierzu…
»»
 
W 1893 roku, łodzki fab­rykant
Karol Eis­ert zakupił trzy dzi­ałki
przy ulicy Łódzkiej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa