Koś­ciół ewangelicko-augsburski w Pod­dębi­cach

Skromny budynek koś­cioła ewan­gelick­iego w Pod­dębi­cach zna­j­duje się na skraju parku miejskiego przy ulicy Marii Konop­nick­iej i Adama Mick­iewicza. Gmach wznie­siony został w 1871 roku dzięki pomocy ówczes­nych właś­ci­cieli Pod­dębic – rodziny Zakrzews­kich. Praw­dopodob­nie o budowie świą­tyni myślano znacznie wcześniej, jed­nak na zre­al­i­zowanie tych zami­arów zabrakło fun­duszy. W lat­ach 70-tych okres najlep­szej koni­unk­tury (przy­pada­jącej na lata 20 XIX wieku) miasteczko miało już za sobą i cześć protes­tantów przeniosła się do innych ośrod­ków prze­mysłowych w regionie. Impulsem do budowy świą­tyni mógł być zły stan tech­niczny doty­chcza­sowego, drew­ni­anego domu mod­l­itwy, w którym odpraw­iano msze.

Koś­ciół wznie­siono z czer­wonej, nieo­tynkowanej cegły na planie pros­tokąta i przykryto dwus­pad­owym dachem. Ponad nim góruje wieloboczna syg­naturka przykryta blaszanym chełmem. We wnętrzu świą­tyni zwraca uwagę wysoki ołtarz z umieszc­zoną powyżej nim amboną oraz wsparte na kilku kolum­nach empory. Światła dostar­cza dziesięć wyso­kich okien umieszc­zonych po obu stronach koś­cioła.

Na szczególną uwagę zasługuje również wznie­siona w stylu rene­san­sowym dzwon­nica, będąca jed­nocześnie bramą prowadzącą do zboru. Smukłą budowlę wznie­siono z białej cegły i przykryto ele­ganckim, sze­rokim chełmem zwieńc­zonym spicza­stą, czworoboczną syg­naturką. W 2014 roku obiekt otynkowano i poma­lowano na biało. W bramę i dwie furtki wstaw­iono met­alowe, bogato zdo­bione skrzy­dła.

Fotografie pochodzą z por­talu Gminy Pod­dębice (dostęp: 2 lipca 2014 r.)

W 2009 roku zniszc­zony, opus­toszały budynek (zaled­wie kilku­nastu wiernych z miejs­cowej gminy ewan­gelick­iej nie było w stanie go utrzy­mać) został sprzedany za sym­bol­iczną złotówkę wład­zom Pod­dębic. W ramach rewital­iza­cji najs­tarszej części miasta, postanowiono przy­wró­cić koś­ciołowi jego dawny blask, oraz wzbo­gacić go o kilka nowych funkcji. W budynku pow­stał Teatr Inte­gracji i Pijal­nia Wód Ter­mal­nych. Tuż przy wejś­ciu pojaw­iły się misy z kranami, a na zapleczu toaleta i pod­jazd dla osób niepełnosprawnych. W trak­cie prac remon­towych wiernie odt­wor­zono pier­wotną kolorystykę. Autorem pro­jektu rewital­iza­cji była firma Mia Architekci. Warto również wspom­nieć, że parafia pod­dębicka zachowała możli­wość odpraw­ia­nia nabożeństw w jedną niedzielę w miesiącu, oraz w święta. Uroczyste otwar­cie obiektu miało miejsce w kwiet­niu 2014 roku.

 


E. H. Busch, Beiträge zur Geschichte und Sta­tis­tik des Kirchen– und Schul­we­sens der Ev.-Augsburg Gemein­den im Kön­i­gre­ich Polen, Sankt Peters­burg, Lipsk 1867

Matylda Witkowska, Co lep­sze: podu­padły koś­ciół czy warsz­tat po remon­cie? [w:] Dzi­en­nik Łódzki, nr 190/2013

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Od momentu pow­sta­nia koś­cioła
w 1828 roku, bryła nie uległa
żad­nym prze­bu­dowom…
»»
 
Pier­wot­nie kon­stan­tynowski
koś­ciół ewan­gelicki prezen­tował
się znacznie skrom­niej…
»»
 
Wiadomo, że tute­jszy koś­ciół
wznie­siono w 1854 roku. Był to
praw­dopodob­nie…
»»
 
Fasada ozdo­biona jest wysokim
portykiem wspar­tym na czterech
korync­kich kolum­nach…
»»
 
Nad wejś­ciem zna­j­duje się
betonowa tablica z cytatem
z Pisma Świętego…
»»
 
Pomysło­dawcą budowy był
Daniel Goltz, miejs­cowy
kupiec i właś­ci­ciel…
»»
 
Tuż po wojnie, nieukońc­zony
koś­ciół prze­jęty został przez Zakon
Karmelitów Bosych…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa