Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Felik­sowie

Cme­na­trz w Felik­sowie zna­j­duje się wśród pol, pomiędzy płynącą w pobliżu rzeką Ner a drogą prowadzącą do wsi. Łatwo rozpoz­nać go dzięki gęsto poras­ta­ją­cym jego teren drze­wom, oraz niewysokim wzniesie­niu, na jakim został ulokowany. Na cmen­tarzu zna­jdziemy kilka met­alowych krzyży sto­ją­cych na grobach obramowanych betonowymi „opaskami” oraz kilka innych zarośnię­tych i zde­wastowanych nagrobków. W cen­tral­nej części nekropolii stoi wysoki, met­alowy krzyż.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Warto zwró­cić uwagę na piękny
dębowy drze­wostan, wyróż­ni­a­jący
cmen­tarz wśród…
»»
 
Na cmen­tarzu zna­jdziemy dziś
kilka­dziesiąt mogił ziem­nych,
przy­s­tro­jonych kwiatami…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa