Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Kon­trew­er­sie

Cmen­tarz w Kon­trew­er­sie był praw­dopodob­nie miejscem spoczynku dla mieszkańców Dzierżanowa, licznie zamieszki­wanego niegdyś przez lud­ność wyz­na­nia ewangelicko-augsburskiego. Obiekt zna­j­duje się tuż przy pol­nej drodze bieg­nącej ze wspom­ni­anej wsi do szosy Kuciny–Puczniew, w niewielkim lesie. Trudno przeoczyć go ze względu na widoczny od drogi, betonowy mur. Niestety, nie przetr­wała do naszych cza­sów brama ani furtka cmen­tarna. Na samej nekropolii zna­jdziemy kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów, w tym dwa mające intere­su­jącą formę ściętego pnia dębu. Zwraca uwagę duża płaska płyta nagrobna leżąca przy głównej alei cmen­tarza, oraz wysoki, drew­ni­any krzyż oznac­zony datą „1985”.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Trudno określić pier­wotne rozmi­ary
tej małej nekropolii, jed­nak była
ona z pewnoś­cią…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa