Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Krzemie­niewie

Cmen­tarz zna­j­duje się tuż przy pol­nej drodze prowadzącej do Krzemie­niewa od szosy łączącej Alek­san­drów z Pod­dębi­cami. Wyróż­ni­ają go gęsto ros­nące na nim drzewa i krzewy. Niestety, na cmen­tarzu zachowało się tylko kilka frag­men­tów nagrobków, w tym jeden rozkopany grób obramowany betonową „opaską”.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Uwagę zwraca duży rodzinny
grobowiec, o formie niespo­tykanej
na innych tego typu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa