Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Leśniku-Olędrach

Cmen­tarz w Leśniku-Olędrach zaj­mował niegdyś znacznie więk­szy obszar. Obec­nie ulokowany jest na planie niewielkiego kwadratu o wymi­arach około 5 × 5 metrów i ogrod­zony siatką. Zna­j­duje się na nim pięć współczes­nych nagrobków z las­tryko. Poza ogrod­zonym cmen­tarzykiem, w sos­nowym lesie, stoi również współczesny, met­alowy krzyż z wyp­isaną na betonowym fun­damen­cie datą „1989”. Kilka metrów dalej, zna­jdziemy leżący na ziemi stary, zmurszały krzyż cmen­tarny, zapewne niegdyś góru­jący nad ewan­gelicką nekropolią w Leśniku.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Miejsce jest bardziej znane dzięki
zna­j­du­jącemu się obok cmen­tar­zowi
z okresu I wojny świa­towej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa