Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Wilczycy

Autorem zdjęć jest Hubert Kasprzak

Cmen­tarz zna­j­duje się wśród pól, na północ od drogi bieg­nącej przez Wilczycę; z daleka wyróż­nia się dzięki współczes­nemu, betonowemu ogrodze­niu. Na jego teren prowadzi żelazna brama i furtka. Na cmen­tarzu zobaczyć można kilka­naś­cie zróżni­cow­anych nagrobków z okresu od przełomu XIXXX wieku, do lat 90 XX wieku. Szczególną uwagę zwracają: ogromny rodzinny grobowiec, płaska płyta zdo­biona moty­wamy kwia­towymi oraz kilka współczes­nych nagrobków z las­tryko. Nowsze inskrypcje napisane są w języku pol­skim, starsze – w niemieckim. Zarówno na starszych, jaki nowszych pły­tach nagrob­nych pow­tarzają się nazwiska Adam, Stroszer i Stengert. Na środku cmen­tarza ustaw­iony jest drew­ni­any krzyż z datą 198(?)3.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa