Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Wilkowie

Cmen­tarz w Wilkowie zna­j­duje się w lesie na połud­nie od wsi, tuż przy jed­nej z leśnych dróg. Wśród iglastych drzew wyróż­nia się dzięki rozłożys­temu dębowi. Na cmen­tarzu zachowało się kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów, w więk­szości zarośnię­tych trawą, mchem i porostami. Na części ocalałych płyt można odczy­tać inskrypcje, w tym zapisane tzw. „gotykiem”. Charak­terysty­cznymi obiek­tami na cmen­tarzu są dwa nagrobki z lat powo­jen­nych, zbu­dowane z las­tryko. Łatwo również wyróżnić w tere­nie co najm­niej kilka­naś­cie mogił ziem­nych. Nad nekropolią góruje wysoki drew­ni­any krzyż z 1995 roku.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa