Dwory i pałace

Oko­lice
Pod­dębic

Poddębice

Dwór rodziny Wern­erów w Puczniewie

puczniew dwor

Dwór w Puczniewie w początkach XX wieku (źródło: J. Leopold, Ziemia szad­kowska w sier­adzkiem [w:] Wieś Ilus­trowana, kwiecień 1913)

Wil­helm Werner miał na oku majątek ziem­ski w Puczniewie już na początku lat 40-tych XIX wieku. Okazją do zakupu był ślub jego syna, Karola Jana z Emilią Hen­ri­ettą Schlösser. Niestety, nagła śmierć Wil­helma w 1842 roku odd­al­iła real­iza­cję tych planów. Ostate­cznie transakcji dokonał dwa lata później sam Karol Jan, naby­wa­jąc puczniewski majątek od Tekli Wierzchejskiej za sumę 75 000 rubli. Ponieważ syn Karola, Leon, był bezdzietny, w lat­ach między­wo­jen­nych zabrakło spad­ko­bier­ców gotowych do prze­ję­cia Puczniewa. W 1932 roku dobra te przeszły w ręce rodziny Jankows­kich.

Dzisiaj możemy oglą­dać jedynie pozostałość po parku dworskim zna­j­du­ją­cym się w zachod­niej części wsi. Sam dwór nie przetr­wał do naszych cza­sów, choć jeszcze w lat­ach powo­jen­nych można było zobaczyć jego ruiny. Zachowała się za to część zabu­dowań gospo­dars­kich. Pamiątką po dawnej świet­ności jest również niewielki, zanied­bany staw.

 


Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa