tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Dąbie

Ewan­gelicki cmen­tarz w Dąbiu założono praw­dopodob­nie na początku XIX wieku. Wyty­c­zono go na obszarze jed­nej morgi przy dzisiejszej ulicy 11 listopada 1918 roku. Cmen­tarz otoc­zony jest niewysokim murem z czer­wonej, nieo­tynkowanej cegły. Prowadzi na niego, pochodząca z przełomu XIX i XX wieku brama oraz położone po obu jej stronach, dwie furtki cmen­tarne. Na tere­nie nekropolii możemy znaleźć kilka­dziesiąt nagrobków, głównie z końca XIX i I połowy XX wieku. Intere­su­ją­cym ele­mentem jest niewielka dzwon­nica wybu­dowana w 1930 roku z inic­jatywy ostat­niego pas­tora parafii w Dąbiu, Alfreda Bit­tnera.

W lat­ach powo­jen­nych, nieużytkowana i opuszc­zona nekropo­lia ule­gała dewastacji. W 2004 roku, dzięki staran­iom Towarzystwo Przy­jaciół Miasta Dąbie na cmen­tarzu rozpoczęły się prace renowa­cyjne. Rekon­strukcji pod­dano wów­czas kilka­dziesiąt pom­ników pochodzą­cych z XIX i I połowy XX wieku. Ciekawą inic­jatywą było stworze­nie lap­i­dar­ium z nagrobków zna­j­du­ją­cych się na wiejs­kich cmen­tarzykach z obszaru gminy Dąbie. Na cmen­tarzu zna­j­duje się również kwa­t­era (odrestau­rowana w 2009 roku) upamięt­ni­a­jąca ośmiu pas­torów admin­istru­ją­cych parafią w Dąbiu: Johana Horninga (1806–1829), Wil­helma Alber­tiego (1830–1835), Wil­helma Bie­der­manna (1836–1845), Alfreda Modla (1846–1865), Adama Haberkonta (1865–1872), Kasimira Lem­bke (1872–1939), Antoniego Rutkowskiego (1891–1924) oraz Alfreda Bit­tnera (1926–1939). [2015]

Józef Stanisław Mujta, Miasto Dąbie w XIX i XX wieku, Konin 1998

Por­tal inter­ne­towy Gminy Dąbie: Cmen­tarz ewan­gelicki w Dąbiu (dostęp: 3 kwiet­nia 2015)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi