tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Grabieniec

Nieistniejąca dzisiaj wieś Grabieniec roz­cią­gała się na obszarze pomiędzy dzisiejszymi uli­cami Alek­sandrowską, Szczecińską, Rąbieńską, Cedry i aleją Pasjon­istów (Łódź). Główna droga prze­chodząca przez wieś biegła częś­ciowo po linii obec­nej ulicy Rojnej (do Wici). We współczes­nym nazewnictwie nazwa Gra­bi­e­niec zachowała się w odniesie­niu do niewielkiej uliczki bieg­nącej między uli­cami Trak­torową i Kaczeń­cową (to peryfe­ria dawnego Gra­bieńca).

Początki osady się­gają 1796 roku. Wów­czas to właś­ci­ciel dóbr Kały Wielkie, Wyrzykowski, odstąpił 18 olę­drom część należącego do niego lasu. Początkowo kolonię nazy­wano Holen­drami Kałowskimi. Po II wojnie świa­towej Grabieniec został włąc­zony w granice Łodzi. Współczesne pro­cesy urban­iza­cyjne zupełnie zatarły ślady po tej dawnej osadzie olęder­skiej.

Dawny cmen­tarz zna­j­dował się u zbiegu dzisiejszych ulic Rojnej i Banachiewicza w Łodzi. Pozostałoś­cią po nim jest niewielki skwer obsad­zony starymi lipami i dębami, położony w sąsiedztwie super­mar­ketu. Ponoć jeszcze w lat­ach 80-tych można było znaleźć na nim nagrobki. Po ukończe­niu budowy osiedla Teofilów ostat­nie nagrobki usunięto i wyty­c­zono kilka ale­jek (wciąż widoczne są wkopane w ziemie krawężniki). Na przełomie 2018/2019 roku na terenie cmentarza zbudowano plac zabaw. [2020]

Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Ryszard Rosin (red), Łódź. Dzieje miasta, tom I, Warszawa–Łódź 1988

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi