tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Kobyle

Cmen­tarz w Koby­lach położony jest przy podrzęd­nej drodze bieg­nącej w stronę wsi, odbi­ja­jącej na połud­nie od trasy prowadzącej do Grabowa. Łatwo poz­nać go po zaras­ta­jącej go roślin­ności i niewielkim wyniesie­niu na jakim jest usy­tuowany. Założony został praw­dopodob­nie w lat­ach 80 XVIII wieku. Kobyle, będące wów­czas włas­noś­cią arcy­biskupstwa gnieźnieńskiego, w 1780 roku zasied­lone zostało przez osad­ników olęder­s­kich. Już dziesięć lat później wieś liczyła 17 domów i ponad 50 mieszkańców. Zachowany do dzisiaj cmen­tarz prawie na całym obwodzie otoc­zony jest niskim murem z pol­nych kamieni. Na jego tere­nie zachowało się kilka zde­wastowanych nagrobków pochodzą­cych z początku XX wieku; na niek­tórych można odczy­tać jeszcze wyraźne inskrypcje w języku niemieckim. [2012]

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi