tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Mariampol

Cmen­tarz w Mari­ampolu stanowi pamiątkę po żyjącej niegdyś we wsi społeczności ewan­gelick­iej. Jej początki się­gają roku 1817, kiedy to Rafał Stokowski, właś­ci­ciel dóbr Pieskow­ice, zasiedlił nowopostałą wieś dwudziestoma osad­nikami olęder­skimi. Niewielki cmen­tarz, którego pozostałości możemy oglą­dać do dzisiaj, został wyty­c­zony wraz z założe­niem wsi. Nekropo­lia zna­j­duje się na sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu, na skraju niewielkiego lasu, tuż przy pol­nej drodze prowadzącej z Mari­ampola do Ignacewa. Na jej tere­nie możemy znaleźć kilka­naś­cie nagrobków, głównie z okresu między­wo­jen­nego. Stan zachowa­nia pozwala odczy­tać inskrypcje. Szczególną uwagę zwraca nagrobek z kamienia pol­nego, z wyry­tym napisem „Zaun 1934″. Na cmen­tarzu zna­j­duje się również kilka powo­jen­nych grobów z las­tryko, ozdo­bionych wysokimi, met­alowymi krzyżami. Część nagrobków (szczegól­nie tych młod­szych) otoc­zona jest opieką; można znaleźć na nich kwiaty i znicze. [2015]

Strona inter­ne­towa Sto­warzyszenia „Przy­jazne wsie Chociszew–Mikołajew–Pustkowa Góra”: www.chociszew.pl (dostęp: 2 kwiet­nia 2015)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi