tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Pustkowa Góra

His­to­ria tego cmen­tarza może się­gać nawet lat 80-tych XVIII wieku. W owych cza­sach, obszar obec­nej wsi Pustkowa Góra wchodził w skład dóbr chociszews­kich i zna­j­dował się w rękach zakonu sióstr Nor­ber­tanek z Łęczycy. W 1784 roku siostry założyły Pustkową Górę i zasiedliły ją olę­drami. Cmen­tarz dawnych osad­ników jest dziś opuszc­zony i zde­wastowany. Wyróż­nia się w kra­jo­bra­zie jako kępa drzew i krzewów położona wśród pól uprawnych. Jego obec­ność zdradzają również, widoczne z daleka, dwa ceglane filary dawnej bramy cmen­tarnej. Na tere­nie nekropolii zna­jdziemy kilka­naś­cie frag­men­tów zde­wastowanych nagrobków (niek­tóre z wciąż czytel­nymi inskrypc­jami), rozkopane groby oraz głęboką na kilka­naś­cie metrów studnię. Ponoć w pob­liskim ośrodku jeździeckim można zobaczyć met­alowe skrzy­dła bramne wiszące niegdyś na ceglanych fila­rach. [2015]

Jakub Gold­berg, Osad­nictwo olę­dreskie w dawnym wojew­ództwie łęczy­ckim i sier­adzkim [w:] Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczno-społeczne Seria I Zeszyt 5, Łódź 1957

Między Bzurą a Nerem. Prze­wod­nik turysty­czny, Łódź 2008

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi