tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Rąbień

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rąbi­e­niu znaleźć można tuż przy głównym skrzyżowa­niu w cen­trum wsi. Już z ulicy widać wysoką dzwon­nicę ze spicza­stą kop­ułą, frag­menty muru oraz filary bramy i furtki cmen­tarnej. Do niedawna na fila­rach wisi­ała jeszcze bogato zdo­biona żelazna krata. To jedyny wiejski cme­na­trz ewan­gelicki w okoli­cach Łodzi, na którym możemy oglą­dać dzwon­nicę, i jeden z nielicznych, na którym przetr­wał tak duży frag­ment muru. Bogate wyposaże­nie obiektu świad­czyć może o zamożności dawnych ewan­ge­lików z Rąbi­enia.

Pomimo względ­nie dobrego zachowa­nia muru i dzwon­nicy, na cmen­tarzu zachowały się jedynie trzy nagrobki oraz met­alowy krzyż, ułożone obok siebie, w cen­tral­nej części dawnej nekropolii. Dawny układ przestrzenny uległ całkowitemu zatar­ciu, obszar cmen­tarza zarasta dzisiaj wysoką trawą i samosiejkami drzew. [2012]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi