tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Reksuł

Cmen­tarz w przysiółku Rek­suł (dawnej osadzie mły­narskiej będącej dziś częś­cią wsi Tkaczewska Góra) zna­j­duje się w lesie, na połud­nie od zabu­dowań. Nie zna­jdziemy na nim żad­nych nagrobków. Na cmen­tarzu zachował się jedynie przekrzy­wiony, drew­ni­any krzyż z wyrytą datą „1923”. Wprawne oko zauważy również, że nekropo­lia założona została na niewysokim, sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu. Jej początki się­gają przełomu XVIII/XIX wieku i związane są z zasiedle­niem osady (znanej wów­czas jako Ryxul) przez kolonistów olęder­s­kich. Wiadomo również, że na początku XIX wieku osadę zamieszki­wała niewielka grupa men­non­itów (praw­dopodob­nie jedna rodz­ina). [2015]

Jerzy Sza­ły­gin, Kat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi