tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Tkaczewska Góra

W Tkaczewskiej Górze zna­j­duje się jeden z najwięk­szych wiejs­kich cmen­tarzy ewan­gelic­kich w regionie łódzkim. Jego powierzch­nia zaj­muje obszar zbliżony do kwadratu o wymi­arach 80 × 80 metrów. Obiekt położony jest na znacznym wzniesie­niu, w lesie na połud­niowy wschód od wsi. Prowadzi do niego wąski dukt odchodzący prostopa­dle od głównej drogi bieg­nącej przez Tkaczewską Górę. Na cmen­tarzu zachowały się trzy (zbu­dowane z czer­wonej cegły) filary bramy i furki cmen­tarnej oraz kilka­dziesiąt zniszc­zonych nagrobków i ziem­nych mogił. Część piaskow­cowych płyt posi­ada, wciąż możliwe do odczy­ta­nia, inskrypcje napisane w języku niemieckim. Zde­cy­dowana więk­szość nagrobków prezen­tuje jed­nak formę kami­en­nej obramówki (niekiedy z ozdob­nym fryzem). Warto zwró­cić uwagę na piękny dębowy drze­wostan, wyróż­ni­a­jący nekropolię wśród sos­nowego lasu. Być może w przeszłości wzniesie­nie było pozbaw­ione drzew; wów­czas cmen­tarz mógł być widoczny z niemal każdego miejsca we wsi. [2015]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi