tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Wygorzele

Cmen­tarz ewan­gelicki w Wygorzelach położony jest wśród pól na północ od głównej drogi bieg­nącej przez wieś. Zachowało się na nim kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anych for­mach, w więk­szości rzadko spo­tykanych na wiejs­kich cmen­tarzykach. Najwięk­sze wraże­nie robi ogromny grobowiec rodziny Krüger, będący wysoką na kilka metrów betonową kon­strukcją zwieńc­zoną żelaznym krzyżem. Choć na prowadzą­cych do krypty drzwiach widać ślady for­sowa­nia, wnętrza grobowca nie są splądrowane. Oprócz niego, na nekropolii zna­jdziemy piaskow­cowe nagrobki o zróżni­cow­anym ksz­tał­cie (jeden z nich ma formę otwartej księgi), met­alowe krzyże, niskie obramowa­nia opasające ziemne mogiły i bogato zdo­bione żeli­wne płotki. Wciąż czytelne inskrypcje, w więk­szość z lat między­wo­jen­nych, napisane są w języku niemieckim. Na kilku nagrobkach da się zauważyć owalne ślady po medalionach.

Cmen­tarz otoc­zony był niegdyś kami­en­nym murem. Do dziś przetr­wały więk­sze jego frag­menty, ceglane filary bramy sto­jące przy wejś­ciu oraz leżące obok met­alowe skrzy­dła. W głębi nekropolii zna­jdziemy także przewró­cony, drew­ni­any krzyż cmen­tarny.

Teren cmen­tarza jest bardzo zarośnięty krza­kami dzikiego bzu i samosiejkami drzew. Chcąc go dobrze obe­jrzeć, najlepiej wybrać się na niego wczesną wiosną. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi