tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Budynek mieszkalny

Dom Gottfrieda Wolfa

Zgierz

Jed­nym z najbardziej okaza­łych domów suki­en­niczych w Zgierzu jest sto­jący przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 4 dawny dom Got­tfrieda Wolfa. W pier­wszej połowie XIX wieku Wolf należał do najak­ty­wniejszych pro­du­cen­tów sukna. Budynek wznie­siono w 1825 roku. Od typowych zgier­s­kich domów tkaczy różni się nie tylko wielkoś­cią; charak­terysty­czny wys­trój fasady nadaje mu cechy małego dworku. Budynek jest murowany, pod­pi­wnic­zony i posi­ada sied­mioosiową, boniowaną elewację. W cen­tral­nej osi zna­j­duje się masy­wny ryza­lit z dwiema kolum­nami, zwieńc­zony trójkąt­nym fron­tonem. Dach jest dwus­pad­owy i pozbaw­iony naczółków. Wewnątrz zachowały się ory­gi­nalne, ozdobne schody, pamię­ta­jące czasy pow­stawa­nia budynku. [2016]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi