tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Siedziba firm i instytucji

Dom Johanna Lebelta

Zgierz

Okazały budynek zna­j­du­jący się przy ulicy Długiej 33 wznie­siony został w lat­ach 20-tych XIX wieku. Należał do Johanna Lebelta, znanego w okolicach przedsiębiorcy budowlanego. Jego firma wykonała m.in. kościoły ewangelickie w Aleksandrowie i Zgierzu. W lat­ach 20-tych był to jeden z najbardziej okaza­łych domów w mieście (zdomi­nowanym przez parterową, drew­ni­aną zabu­dowę). Murowany, piętrowy, ulokowany na rogu reprezen­ta­cyjnej ulicy musiał robić spore wraże­nie. Można powiedzieć, że był swego rodzaju wizytówką budowniczego.

Budynek wznie­siono na planie pros­tokąta, nadano mu cechy klasy­cysty­czne i przykryto dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Parter wyróż­nia się poziomym boniowaniem elewacji. W półkolistych wnękach nad pros­tokąt­nymi oknami umieszc­zono detale mające formę kobiecych głów. Na narożach budynku umieszc­zono pseudo­ryza­l­ity. Od strony ulicy Naru­tow­icza, w masy­wnym murze przykry­tym dachówką zna­j­duje się wejś­cie na dziedziniec. Elewacja muru ozdo­biona jest poziomymi boni­ami i półkolistymi niszami.

W 1870 roku zgier­ska parafia ewangelicko-augsburska zakupiła tę nieru­chomość, pod­dała remon­tom i dos­tosowała do potrzeb szkoły parafi­al­nej. Jej kierown­ikiem, przez okres 30 lat, był Theodor Paschke. W okre­sie I wojny świa­towej w budynku zor­ga­ni­zowano szpi­tal wojenny. W listopadzie 1917 roku w budynku uru­chomiono progim­nazjum niemieckie; nauczali w nim m.in. zgier­scy pas­torzy: Karol Serini i Alek­sander Falz­mann. Dyrek­torem był dr Emil Kotz­ian. Jednak z powodów finan­sowych, progim­nazjum zamknięto w roku 1928. W roku 1939 w murach szkol­nych dzi­ałała jedna z ośmiu ist­nieją­cych wów­czas w Zgierzu, szkoła 7-klasowa. Po II wojnie świa­towej w budynku zor­ga­ni­zowano szkołę państ­wową; dzi­ałały tu m.in. szkoła pod­sta­wowa i muzy­czna.

Obecnie gmach jest siedzibą wielu firm i instytucji: kancelarii adwokackich, notarialnych czy Ośrodka Kształcenia Zawodowego. [2017]

Edyta Klink-Orawska, Zarys dziejów luteranizmu na ziemi zgier­skiej [w:] Strona inter­ne­towa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu (dostęp: 20 wrześ­nia 2015)

Gale­ria zdjęć Pana Bogusława Bielińskiego https://picasaweb.google.com (dostęp: 20 luty 2016)

Paweł P. Krawczyk, Magdalena Kopijka, Zgierz miastem biedermeier, Zgierz 2012

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi