tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Budynek mieszkalny

Dom Josepha Perschela

Zgierz

W prze­ci­wieńst­wie do więk­szości zgier­s­kich domów rzemieśl­niczych, zna­j­du­jący się przy ulicy Naru­tow­icza 15 dom Józefa Per­schela wznie­siono według odręb­nego pro­jektu architek­ton­icznego. Jego właś­ci­ciel był postrzy­gaczem (zaj­mował się wykańczaniem tkanin).

Dom pow­stał w 1829 roku. Jest to murowany, parterowy, pod­pi­wnic­zony budynek z dość masy­wnym ryza­litem w cen­tral­nej części. Wejś­cie do domu ulokowane jest w niewielkiej wnęce i ozdo­bione dwiema kolum­nami. Linię parteru od umieszc­zonego w wys­tawce okna odd­ziela wydatny, pro­filowany gzyms. Mimo niepow­tarzal­nej formy tego domu, ksz­tałtem i rozmi­arem nie odb­iega znacząco od typowego domu tkacza. Pier­wot­nie, w pod­wórzu zna­j­dował się mag­a­zyn, stud­nia i ogród. [2016]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi