tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Muzeum Miasta Zgierza, tzw. „Dom pod Lwami”

Dom Karla Müllera

Zgierz

Dom Karla Müllera w Zgierzu

Ostatnie zdjęcie: Dom Carla Müllera na powojennej fotografii. Źródło: Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza

Klasy­cysty­czny budynek sto­jący przy ulicy Dąbrowskiego 21 wznie­siony został w 1828 roku przez Karla Müllera, przy­byłego z Niemiec postrzy­gacza. W 1834 roku plac wraz z domem sprzedano carskiemu urzęd­nikowi Piotrowi Kol­ubaki­nowi; następ­nie właś­ci­cielem został Hein­rich Ziep­pel (od 1854 roku). W rękach jego rodziny dom pozostawał aż do roku 1945, pełniąc najróżniejsze funkcje – mieszkalne, pro­duk­cyjne i hand­lowe.

Budynek jest murowany, sied­mioosiowy, posi­ada użytkowe pod­dasze i przykryty jest dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Jego charak­terysty­cznym ele­mentem jest ryza­lit zwieńc­zony bogato zdo­bioną, schod­kową attyką. Zdo­bi­enia mają formę uskrzyd­lonych putt, kar­tusza her­bowego z wiz­erunk­ami lwami i kami­en­nymi fig­u­rami lwów siedzą­cych na narożach attyki. Na fron­tonie wid­nieje data 1828. Parter mieści cztery pomieszczenia, pełniące niegdyś (przy­na­jm­niej częś­ciowo) funkcje pro­duk­cyjne. Na piętrze zna­j­dowały się pomieszczenia mieszkalne, do których prowadzą ory­gi­nalne, XIX-wieczne drew­ni­ane schody. Cieka­wostką są beczkowe sklepi­enia piwnic.

Obec­nie w budynku mieści się Muzeum Miasta Zgierza (utwor­zone w 1979 roku). Stała ekspozy­cja prezen­tuje wnętrza mieszkań fab­rykanc­kich z końca XIX wieku. Meble i przed­mioty codzi­en­nego użytku należały w więk­szości do zgier­s­kich rodzin fab­rykanc­kich – Krusche’ów i Borstów. Zwiedza­jący zobaczyć mogą eklek­ty­czne wyposaże­nia poko­jów: stołowego, salonu, syp­i­alni i kuchni. [2016]

Maciej Wierzbowski, His­to­ria Muzeum [w:] http://www.muzeumzgierz.pl/muzeum/historia-muzeum-0 (dostęp: 18-12-2015)

Anna Walaszczyk, Muzeum Miasta Zgierza [w:] Ziemia Łódzka (październik 2002)

Gale­ria zdjęć Pana Bogusława Bielińskiego https://picasaweb.google.com/112514471247188049673/staryzgierz#

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi