tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Fabryki

Opuszczone zabudowania fabryczne

Fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta

Zgierz

Dawna fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta

Zabudowania fabryczne w 2016 roku

To jeden z symboli przemysłowego Zgierza. Fabryka Zacherta przetrwała carskie represje, kryzysy, pożary, wojny i rewolucje. Po śmierci założyciela stała się spółką akcyjną; w okresie PRL-u była przedsiębiorstwem państwowym. W sumie, działała prawie 200 lat.

Początki fab­ryki się­gają 1825 roku. Staw­ia­jący pier­wsze kroki w zawodzie kupiec-nakładca, Wil­helm Fry­deryk Zachert otrzy­mał od władz rzą­dowych pięć placów przy ulicy Zakręt i Wysok­iej (dzisiejsze Dubois i 1 Maja) oraz drewno pod zabu­dowę. Na uzyskanej ziemi miał zbu­dować przędzal­nię wełny i postrzy­gal­nię, zatrud­ni­a­jące nawet 200 robot­ników. Jed­nak w marcu 1826 roku, Zachert uru­chomił tylko tkalnię sukna wyposażoną w 20 ręcznych warsz­tatów i zatrud­ni­a­jącą 45 ludzi. Budynek przędzalni zaczął wznosić dopiero po otrzy­ma­niu drugiej poży­czki w 1827 roku (warto wspom­nieć, że obie poży­czki zostały wkrótce umor­zone). Warunk­iem jaki musiał spełnić miało być utrzymy­wanie przed­siębiorstwa w ruchu przez okres 13 lat.

 

Fabryka sukiennicza

W 1828 roku część fab­ryki Zacherta została zniszc­zona przez pożar. Fab­rykant dość szy­bko zdołał odbu­dować swój zakład, wznosząc trójkondy­gna­cyjny, murowany budynek. W jego murach mieś­ciła się przędzal­nia, postrzy­gal­nia, folusz, far­biar­nia oraz suszar­nia let­nia i zimowa. Zatrud­nie­nie osiągnęło poziom 200 osób, wśród których byli grę­plarze, przędzal­nicy, tkacze, folusznicy, postrzy­gacze, far­biarze, oraz urzęd­nicy pracu­jący w admin­is­tracji. Znaczną część pro­dukowanego sukna wysyłano na wschód; Zachert słynął z pro­dukcji tzw. sukna masłowskiego, bardzo pożą­danego na rynku chińskim. Dzi­ała­jące w przed­siębiorstwie maszyny włóki­en­nicze sprowad­zono z Bel­gii, z firmy Johna Cock­er­ila. Wszys­tkie z nich dotarły do Zgierza przed 1830 rok­iem, za wyjątkiem maszyny parowej o mocy 18KM. Na skutek zawirowań związanych z pow­staniem listopad­owym urządze­nie dotarło dopiero w 1837 roku. Była to pier­wsza, uru­chomiona w Zgierzu maszyna parowa, a zarazem jedna z pier­wszych w okolicznych mias­tach prze­mysłowych (w tym samym roku siłą pary zaczęto również napędzać ozorkowskie zakłady baweł­ni­ane Schlösserów). Rocznie pro­dukowano około 3000 postawów sukna.

Po klęsce pow­sta­nia listopad­owego i repres­jach cars­kich pro­dukcja sukna w Królest­wie Pol­skim nie była już tak opła­calna. Aby uniknąć opłat cel­nych, w lat­ach 30-tych Zachert uru­chomił przed­siębiorstwo suki­enne w Supraślu, leżą­cym tuż za granicą z Rosją, jed­nak nie zlik­wid­ował zgier­skiej fab­ryki. Prze­ci­wnie – mod­ern­i­zował ją, część maszyn starego typu wywiózł do Supraśla, a w Zgierzu zainstalował nowe. W 1840 roku w przed­siębiorstwie pra­cow­ało 282 robot­ników (jed­nak kryzysy następ­nych lat znacząco uszczu­pliły tę liczbę). Jego fabryka była wyposażona we wszystkie działy przemysłu wełnianego: 28 zespołów maszyn asortymentowych, 1080 wrzecion, 50 krosien wełnianych mechanicznych i kompletnie urządzoną wykończalnię. Pro­dukowano sukno, kort i przędzę weł­ni­aną. W 1851 roku fab­rykę zniszczył pożar.

 

Fabryka przędzy wełnianej i bawełnianej

Dzięki uzyskanemu odszkodowa­niu, Zachert szy­bko odbu­dował swój zakład, jed­nak pro­dukował w nim już tylko przędzę, najpierw baweł­ni­aną i weł­ni­aną, później już tylko baweł­ni­aną. W 1869 roku moc maszyny parowej zwięk­szono do 80KM. Na początku lat 80-tych, zakłady prze­bu­dowano i zelek­try­fikowano.

Wil­helm Fry­deryk Zachert oso­biś­cie zarządzał fab­ryką aż do śmierci w 1885 roku. Spad­ko­bier­czynią jego majątku, (w tym zgier­skiego przed­siębiorstwa) została żona Józe­fina. Admin­is­tra­torem mianowano brata Wil­helma – Hen­ryka. Pełno­prawnym właś­ci­cielem stał się już w 1886 roku (na drodze kupna lub darow­izny).

 

Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Lorentz i Krusche

Fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta - zdjęcie archiwalne
Fabryka Wilhelma Fryderyka Zacherta na przełomie XIX i XX wieku (ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza)

W lat­ach 90-tych XIX wieku fab­ryka Zacherta weszła w skład spółki akcyjnej „Lorentz i Krusche”, w której Zacher­towie (choć ich nazwiska nie było w nazwie firmy) mieli spore udzi­ały (tuż przed wybuchem II wojny świa­towej aż 66%). Dzi­ałal­ność spółki przy­padł na trudny okres pow­tarza­ją­cych się stra­jków, rewolucji, dwóch wojen i świa­towego kryzysu.

 

Zgierskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego „ZETA”

W 1948 roku dawną fab­rykę Zacherta upańst­wowiono. Od 1967 roku fab­ryka znana było pod nazwą Zgier­s­kich Zakładów Prze­mysłu Odzieżowego „ZETA”. Pro­dukcji zaprzes­tano w połowie lat 90-tych. W 2017 roku wyburzono niższą, dwukondygnacyjną część zabudowań fabrycznych. Zachowano wyższy budynek i sąsiadującą z nim willę (już wcześniej pozbawioną sztukaterii na elewacji). Zgodnie z zapowiedziami, w miejscu po fabryce ma powstać centrum handlowe. [2016–2020]

Jan Andrzej Zachert, Zarys działalności społeczno-gospodarczej rodziny Zachertów [w:] Zgierskie Zeszyty Regionalne, Tom VI, Zgierz 2011

Była fabryka Zacherta [w:] http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/43056,zgierz-byla-fabryka-zacherta.html (dostęp: 27-12-2015)

Roman Gawiński, Stu­dia nad dzie­jami man­u­fak­tury i fab­ryki Wil­helma Fry­deryka Zacherta w Zgierzu (1825–1885), Łódź 1955

Karol Bajer, Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939 r., Łódź 1958

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Fabryki
Tagi