tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Inne

Siedz­iba Miejskiego Przed­siębiorstwa Gospo­darki Mieszkan­iowej

Szkoła elementarna

Zgierz

Budynek dawnej szkoły ele­men­tarnej przy ulicy 3 maja 20 jest bodaj najs­tarszym budynkiem szkol­nym w Zgierzu. Jego pro­jek­tan­tem był Wil­helm Krzysztof Dür­ring, w lat­ach 20- i 30-tych XIX wieku pełniący funkcję głównego budown­iczego w obwodzie łęczy­ck­im. Plac pod budowę szkoły zakupiono na początku 1832 roku, a budynek odd­ano do użytku dwa lata później. W placówce dzi­ałały dwie klasy – katolicka i ewan­gelicka. Budynek mieś­cił trzy sale oraz izbę dla nauczy­ciela.

Zaz­naczmy, że nie była to pier­wsza tego typu placówka. Już od 1809 roku ist­ni­ała w Zgierzu wspólna szkoła dla dzieci niemiec­kich i pol­s­kich. W 1825 roku wyna­jęto odrębny budynek dla ewan­ge­lików i zatrud­niono nauczy­ciela, Johanna Samuela Schmidta. Oprócz wyżej wymienionej szkoły przy ulicy 3 maja, w tym samym 1834 roku, utwor­zono również odd­zielną ele­men­tarną szkołę ewan­gelicką. Z kolei w roku 1839 rozpoczęła dzi­ałal­ność Szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna, do której uczęszczali uczniowie nie potrafiący czy­tać i pisać.


Budynek szkoły ele­men­tarnej od pod­wórka (połowa XX wieku). Źródło: Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol
Od początku lat 70-tych XIX wieku w budynku przy 3 maja 20 dzi­ałała już tylko szkoła katolicka, a w okre­sie między­wo­jen­nym Publiczna Szkoła Powszechna dla dzieci żydows­kich. Obiekt pełnił funkcje eduka­cyjne również w lat­ach powo­jen­nych: najpierw korzystało z niego Liceum Pedagogiczne, a później Szkoła Specjalna. Obec­nie jest siedz­ibą Miejskiego Przed­siębiorstwa Gospo­darki Mieszkan­iowej. [2016]

Ryszard Rosin (red), Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, Łódź-Zgierz 1995

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Dawna szkoła ele­men­tarna, Strona inter­ne­towa PolskaNiezwykła.pl (dostęp: 27 grud­nia 2015)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Inne
Tagi