tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Inne

Siedz­iba Miejskiego Przed­siębiorstwa Gospo­darki Mieszkan­iowej

Szkoła elementarna

Zgierz

Budynek dawnej szkoły elementarnej przy ulicy 3 maja 20 jest bodaj najstarszym budynkiem szkolnym w Zgierzu. Jego projektantem był Wilhelm Krzysztof Dürring, w latach 20- i 30-tych XIX wieku pełniący funkcję głównego budowniczego w obwodzie łęczyckim. Plac pod budowę szkoły zakupiono na początku 1832 roku, a budynek oddano do użytku dwa lata później. W placówce działały dwie klasy – katolicka i ewangelicka. Budynek mieścił trzy sale oraz izbę dla nauczyciela.

Zaznaczmy, że nie była to pierwsza tego typu placówka. Już od 1809 roku istniała w Zgierzu wspólna szkoła dla dzieci niemieckich i polskich. W 1825 roku wynajęto odrębny budynek dla ewangelików i zatrudniono nauczyciela, Johanna Samuela Schmidta. Oprócz wyżej wymienionej szkoły przy ulicy 3 maja, w tym samym 1834 roku, utworzono również oddzielną elementarną szkołę ewangelicką. Z kolei w roku 1839 rozpoczęła działalność Szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna, do której uczęszczali uczniowie nie potrafiący czytać i pisać.


Budynek szkoły elementarnej od podwórka (połowa XX wieku). Źródło: Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol
Od początku lat 70-tych XIX wieku w budynku przy 3 maja 20 działała już tylko szkoła katolicka, a w okresie międzywojennym Publiczna Szkoła Powszechna dla dzieci żydowskich. Obiekt pełnił funkcje edukacyjne również w latach powojennych: najpierw korzystało z niego Liceum Pedagogiczne, a później Szkoła Specjalna. Obecnie jest siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. [2016]

Ryszard Rosin (red), Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, Łódź-Zgierz 1995

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Dawna szkoła ele­men­tarna, Strona inter­ne­towa PolskaNiezwykła.pl (dostęp: 27 grud­nia 2015)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Inne
Tagi